Klauzula informacyjna dla pacjentów

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ.

Podstawa prawna: RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą. Do danych takich należą informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej, jak to określa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE(1); numer, symbol lub oznaczenie przypisane danej osobie fizycznej w celu jednoznacznego zidentyfikowania tej osoby fizycznej do celów zdrowotnych; informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych, w tym danych genetycznych i próbek biologicznych oraz wszelkie informacje, na przykład o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie biomedycznym osoby, której dane dotyczą, niezależnie od ich źródła, którym może być na przykład lekarz lub inny pracownik służby zdrowia, szpital, urządzenie medyczne lub diagnostyczne in vitro.

Dane pacjentów przetwarzane w Specjalistycznej Wojskowej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ to:
imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, płeć, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, historia choroby, upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej i do informacji o stanie zdrowia pacjenta, deklaracje, dane związane z leczeniem i profilaktyką.

Zgodnie z art. 13, art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ z siedzibą przy ul. Willowej 2a, 43-309 Bielsko-Biała;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@ath.bielsko.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
– niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zawodowej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Wykorzystujemy Państwa dane do sprawozdawczości, rozliczeń z płatnikiem NFZ oraz podwykonawcami świadczącymi dla Państwa usługi badań, wystawiania faktur oraz rachunków.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
c) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) – art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
Podstawa prawna upoważniająca do przetwarzania danych osobowych:
– art. 24 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
– art. 9 ust. 2 lit h RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania,
– ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
– ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania usługi medycznej i 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością wykonania usługi medycznej;
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;
10) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 – 18:.00

Rejestracja telefoniczna pacjentów do lekarza poz i poradni specjalistycznych od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00- 17.00

e-Rejestracja →

Środa z profilaktyką – cukrzyca i otyłość a letnie pokusy

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia cukrzycę zdiagnozowano u blisko 3 milionów osób w Polsce. Kolejny milion osób nie wie, że choruje…

Środa z profilaktyką – Profilaktyka chorób skóry. Czerniak

Co rok z powodu czerniaka umiera w Polsce ok. 1400 osób. Zapadalność na ten nowotwór skóry zwiększyła się o 300% w ciągu ostatnich 30 lat….

Ogłoszenie o konkursie ofert – laryngolog

WSPL ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji świadczeń lekarza specjalisty laryngologii…

Środa z profilaktyką – Profilaktyka chorób zakaźnych w podróży

Podróż w tropiki? Wakacje marzeń? Przeczytaj, co zrobić, aby bezpiecznie spędzić czas w podróży…

Ogłoszenie o konkursie ofert

WSPL ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ)…

Top
Skip to content

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z <a href='https://www.wspl.bielsko.pl/polityka-prywatnosci#page' target='_blank' rel='nofollow'>Polityką prywatności</a>. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klauzula informacyjna RODO

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close