Prawa Pacjenta

1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
2. Prawo do informacji
3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
5. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
8. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
10. Prawo do opieki duszpasterskiej
11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Ponadto pacjent ma prawo

Prawo wyboru

Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo wyboru:
– w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki i położnej,
– w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – lekarza specjalisty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, które mają umowę z NFZ.

Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ jest dowolny. W ramach leczenia stomatologicznego dowolny jest wybór lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ. W ramach leczenia szpitalnego dowolny jest wybór szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski.

Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

Złożenia skargi

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:
– zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownictwa placówki;
– złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta;
– zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej;
– skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną;
– złożyć skargę do świadczeniodawcy;
– złożyć skargę do NFZ.

Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych złożenie skargi wymaga oświadczenia, że skarżący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez WSPL SPZOZ.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu lub kopii). W tym celu należy:
1. Zgłosić się do rejestracji lub sekretariatu w celu udostępnienia dokumentacji medycznej.
2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
3. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej.

Opłata wg. cennika.

Informacje ogólne pacjenta

Ważniejsze akty prawne:

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Dyrektora Przychodni
wtorek – godz. 15.00 – 16.00

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 – 18:.00

Rejestracja telefoniczna pacjentów do lekarza poz i poradni specjalistycznych od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00- 17.00

e-Rejestracja →

Top
Skip to content

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z <a href='https://www.wspl.bielsko.pl/polityka-prywatnosci#page' target='_blank' rel='nofollow'>Polityką prywatności</a>. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klauzula informacyjna RODO

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close